4857 sayılı İş Kanunu'nu kapsamında Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere yönelik özel bir düzenleme bulunmaktadır.

İlgili Kanun’un 44. Maddesinde yer alan düzenleme,  “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir” şeklindedir.
 
Ödemelere ilişkin atıf yapılan 47. Madde hükmü ise, Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” şeklindedir. ,
 
Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere; işçinin resmi tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için ya iş sözleşmesinde bu durumun kararlaştırılması ya da işçinin onayının olması gerekmektedir.
 
İşçinin tatil yapmayarak çalıştığı her gün için de bir günlük ücret ödenmelidir.
Buna karşın uygulamada tatil günlerinde işçinin tatil gününde birkaç saat çalışması durumunda işverenlerin ücret ödemesi yapmaması durumuyla sıklıkla karşılaşılmakta olup, kanun düzenlemesinde saatlik çalışmaya değinilmediğinden konuya ilişkin uyuşmazlıklara yol açmaktadır.
 
Bu durumla karşı karşıya kalan bir işçi ise konuyu yargıya taşıdı ve emsal oluşturacak bir karara hükmedildi.
 
Yüksek Mahkeme; “İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" dedi.
Uzun yıllar çalıştığı işyerinden iş akdi feshedilen işçi, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediği gerekçesiyle dava yoluna başvurdu.
Davalının iddiaları reddetmesi üzerine Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti ve kararı her iki taraf da temyiz etti.
 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi inceleme sonucu kararında, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
“İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır.”
“Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır.”