İş sözleşmesinin taraflara yüklediği hak ve yükümlülükler sözleşme sona ererken de devam eder.

İş sözleşmesinin taraflara yüklediği hak ve yükümlülükler sözleşme sona ererken de devam eder. İş sözleşmesi sona erdiğinde işçinin tazminata hak kazanması için sözleşmenin haksız nedenle feshedilmesi gerekir.
İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi İş Kanunu m.21’de düzenlenmiş olup,
Çalışanın haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmasıdır.
Bu durumda çalışan, ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır.
İhbar süresi işi 6 aydan az olan çalışan için iki hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar olan çalışan için dört hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışan için altı hafta, 3 yıldan fazla olan çalışan için de sekiz hafta olarak belirlenir.
Çalışanın işten çıkarılacağı, bu süreler içinde kendisine ihbar edilmez ve derhal işten çıkarılırsa işveren ihbar süresini tazminatla yükümlüdür.
Yani iki haftalık ihbar süresi olan bir çalışana iki haftalık ücret ödemesi yapılması gerekmektedir.
Bunun yanısıra fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işveren, çalışana fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.
İş güvencesine tabi olan çalışanlar, sahip oldukları işe iade hakkı ile fesih sonrası açtıkları işe iade davasında iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreyi ve işe dönmeyi talep edebilirler.
Davanın kabulü halinde çalışanın işverene işe iade talebinde bulunması ve işveren tarafından çalışanın ya işe başlatılması, eğer başlatılmıyorsa çalışanın işyerindeki kıdemine göre belirlenen en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi ve çalışanın hak kazanacağı tazminat türleri genel hükümler çerçevesinde bu şekilde olup, her uyuşmazlığın kendine has hususları olduğundan; bir hak kaybına mahal vermemek adına mutlaka profesyonel destek alınmalıdır.