08.02.2008 tarihinde Avukatlık Kanunu’nda Anonim Şirketlerde Avukat bulundurmanın zorunluluğu yürürlüğe girmiştir.


08.02.2008 tarihinde Avukatlık Kanunu’nda Anonim Şirketlerde Avukat bulundurmanın zorunlu olduğu ve bu hükme aykırı davranışların idari para cezası ile yaptırım uygulanacağına ilişkin bir hüküm yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinin üstünden çok zaman geçmesine karşın hala bu hüküm gereğince bazı Anonim Şirketlerin Avukat bulundurmadıkları tespit edilmekte ve bu şirketlere gerekli yaptırım uygulanmaktadır.
Yani Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan Anonim Şirketlerinin Avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı Türk Ticaret Kanunu değil, Avukatlık Kanunu’dur.
Yürürlüğe giren madde “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmünü içermektedir.
Bu hükümle birlikte akıllara gelen hangi şirketler avukat bulundurmak zorundadır sorusuna baktığımızda ise; aslında hükümde açıkça belirtildiği üzere esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olduğu görülmektedir.
Sermaye artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.
Hükümde yer alan bir diğer önemli unsur ise bu zorunluluğun yerine getirilmemesinde ortaya çıkan yaptırım. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara “Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.’’ hükmünü içermektedir. Örneğin 2022 yılı Kasım ayı brüt asgari ücret 6 bin 471 lira üzerinden hesaplanacak olursa 2022 yılında bir ay avukat bulundurmayan anonim şirkete 6.471 x 2 = 12.942 TL idari para cezası verilir.
Bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukat ücreti ise yine Avukatlık Kanunu yönetmeliğinde düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olmalıdır. 2023 yılı için geçerli olacak TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca sözleşmeli avukatlık ücreti; Anonim Şirketler için 8.300 TL Yapı Kooperatifleri için 5.500 TL olarak belirlenmiştir.