Grup Çanakkale Temsilcisi Serra Taner kamu şeflerinin farklı bakanlıklardaki meslektaşları ile aralarındaki ücret dengesizliğinin ortadan kalkmasını, diğer meslek grupları ile aralarındaki 3600 ek göstergeden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi ve hiyerarşik yapının bozulmaması için hükümetten destek beklediklerini söyledi. 

Tüm Kamu Şefleri Dayanışma Grubu, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00’ de Ankara Ulus  Atatürk Anıtı Önü'nde bir araya geldi.
Tüm Kamu Şefleri Dayanışma Grubu Çanakkale Temsilcisi Serra Taner,  Ankara'da geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen toplantıda yapılan basın açıklamasında yapılan açıklama ile kamu şeflerinin farklı bakanlıklardaki meslektaşları ile aralarındaki ücret dengesizliğinin ortadan kalkmasını, diğer meslek grupları ile aralarındaki 3600 ek göstergeden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi ve hiyerarşik yapının bozulmaması için hükümetten destek beklediklerini söyledi. 

 GRUP ADINA YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI METNİ İSE ŞÖYLE:

“Bilindiği üzere; Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek yasalaşan “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri aşamasında 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa ekli 1 sayılı cetvelin “h” ve “ı” bentleri sunulan önerge ile değiştirilerek, bu cetvelde yer alan bütün meslek gruplarının ek göstergeleri 3600 e yükseltilmiştir. Kanun TBMM Genel Kurulunda bu şekilde yasalaşmıştır. 

Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesinde ve kamu kurumlarının görevde yükselme yönetmeliklerinde YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBUNDA yer alan KAMU ŞEFLERİ 2800 ek göstergede bırakılmış, kamuda hiyerarşik yapı yok sayılmış, çalışma barışı zarar görmüş ve Kamu Şefleri açısından mağduriyet oluşmuştur. 

Kamuda Yönetim Hizmetleri grubunun vazgeçilemez bir parçası olan Kamu Şefleri, 666 sayılı KHK düzenlemesinde olduğu gibi, 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde de mağdur edilmiş, yönetim hizmetleri grubunda yer alan diğer meslek grupları, hatta yönetim hizmetleri grubunda olmayan farklı meslek grupları ile arasında bir ücret adaletsizliği oluşmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenecek bir torba yasa ile veya 7417 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin (b) bendinin son paragrafında yer alan “Birinci fıkradaki oranları, ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” ifadeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından düzenlenecek Kararname ile Kamu Şeflerinin mağduriyeti giderilebilecektir.

 2011 yılında eşit işe eşit ücret kapsamında çıkarılan 666 sayılı KHK kamuda aynı meslek grubunda farklı bakanlıklarda görev yapan kamu şefleri arasında ücret adaletsizliğine sebep olduğu görülmektedir. Üzülerek ifade etmeliyiz ki; yapılan eşit işe eşit ücret düzenlemesi beklentileri karşılamamış, aksine mağduriyetler oluşturmuştur. 

Ücret dengesinin sağlanabilmesi ve gerçek anlamda eşit işe eşit ücret uygulamasına geçilebilmesi için bütün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şeflerin istisnasız olarak; *Özel Hizmet Tazminatı oranı 120 *Ek Ödeme Oranı 138 *Hizmet Sınıfı Tazminat Oranının 10 olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu kararnamesinde ve bakanlıklar tarafından düzenlenen görevde yükselme yönetmeliklerinde yönetici olan şefler, maalesef uygulamada kurumların hiyerarşik yapısında yönetici olarak kabul görmemektedir. 

Sorunun temeli; çalıştığı kurumda görev yapan diğer üst yöneticiler tarafından, şeflerin kurumların işleyişinde hiyerarşik yapıdaki konumunun görmezden gelinmesi ve uygulamada bu meslek grubuna “siz yönetici değilsiniz, siz de şubede çalışan diğer memurlar gibi sıradan bir meslek grubusunuz” şeklinde yanlış bir tutum sergilenmesidir.

Bütün sorunların çözüm kaynağı kararname ve yönetmeliklerin şeflere verdiği yöneticilik sıfatının kabul edilmesi ve kurumların hiyerarşik işleyişinde şeflerin mesleki itibarının kabul edilmesidir.  Basın açıklamamızda, Kamu Şeflerinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmış olup, sunulan çözüm önerileri yetkili makamlar tarafından dikkate alınıp, uygulamaya konulduğunda, çalıştığı birimin/şubenin bütün işleyişi ve sorumluluğu üstüne yüklenen ancak kurumların hiyerarşik işleyişinde yöneticiliği kabul görmeyen Kamu Şeflerinin, farklı bakanlıklardaki meslektaşları ile aralarındaki ücret dengesizliği ortadan kalkmış, diğer meslek grupları ile arasındaki 3600 Ek Göstergeden kaynaklanan mağduriyetleri giderilmiş, hiyerarşik yapı bozulmamış ve çalışma barışı sağlanmış olacaktır.”