Çanakkale Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla alakalı harekete geçerek ilgili yerlere gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi; Son zamanlarda İlimiz genelinde Tüzel Kişilikler (Kooperatif) kurularak tarım arazileri satın alındığı, bu arazilerde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında "Tarım Dışı Kullanım İzni" alınmadan ve üzerinde imar planı yapılmadan kooperatif yönetimleri tarafından tescili mümkün olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu, kooperatif üyesi olarak hisse satın alması durumunda her bir hisse içine geçici veya kalıcı yapılar (konteyner, tynhouse, karavan, vs.) koyabileceği ve burada konaklayabileceği şeklinde yanıltılarak hisse satışı yapıldığı, hisselere tekabül eden alanların tel çit, tahta çit, vs. ile bölünerek oluşturulan hayali parseller arasına yollar yapılarak, su ve elektrik hattı döşenerek imar parseli gibi pazarlandığı, dolayısıyla tarım arazilerinin kullanım bütünlüğünün bozulduğu, üretimden koparıldığı, hobi bahçesi olarak kullandırılarak tarım arazilerinin tahrip edildiği ve kaçak yapılaşmaya neden olunduğu gözlemlenmektedir.
 
"Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan filli hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilir.
 
Bu fıkra kapsamında yer alan fiilleri işleyen özel gerçek ve tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. denilmektedir. Yine aynı genelgenin 18. Madde 5. Fıkrasında; "Dördüncü fıkradaki tüzel kişi hakkında, bu fiili işlediği arazinin büyüklüğü 0 ile 0,5 hektarı için elli bin Türk Lirası,0,5 ile 2 hektarı için yüz bin Türk Lirası, 2 ile 5 hektarı için yüz elli bin Türk Lirası, 5 ile 10 hektarı için iki yüz bin Türk Lirası, 10 hektardan fazlası için iki yüz elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Söz konusu tarım arazisinin doğal yapısının kazı-dolgu veya yapılaşma ile bozulan kısmı için ise birinci fıkra hükümleri uygulanır" denilmektedir.
 
Yukarıdaki bilgiler ışığında tarım arazilerinin geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde kaybına sebep olunmaması, üretimden uzaklaştırılarak arazi tahribatına sebebiyet verilmemesi, bilinçli veya bilinçsiz hisse satın almak suretiyle kooperatif üyesi olan vatandaşların ciddi yaptırımlara maruz kalarak mağduriyet yaşamaması için bu tür oluşumlara müsaade edilmemesi, tespiti halinde ivedilikle ilgili kurumlara (il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, mücavir alan içerisinde ilgili Belediyelere, mücavir alan dışında İl Özel İdaresine, ilgili kolluk birimlerine (Jandarma Çevre Timleri) bildirimde bulunulması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Haber Merkezi