Bunun üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu da ilgili kararı almak için toplandı. Uygulamalı tıp bölümleri ve bazı uygulamalı eğitim alan bölümlerin öğrencileri hariç diğer tüm bölümlerin uzaktan eğitime geçeceği kararı alındı.

ÇÖMÜ SENATO KARARI ALDI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi senatosu tarafından alınan karara göre “ 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 il ve 1 ilçeyi kapsayan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) deprem nedeniyle eğitim-öğretim süreci ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısına istinaden 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında  Üniversitemiz Tıp Fakültesi 4., 5., ve 6. sınıfları,  Diş Hekimliği Fakültesi 3., 4. ve 5. sınıfları, Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin 3. ve 4. sınıfları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarının 2. sınıfları,  Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün 4. sınıfı, Üniversitemiz birimlerinde 3+1 uygulayan Ön lisans Programları ile 7+1 uygulayan Lisans Programlarının Uygulama yarıyıllarının (Ön lisans için 4.yarıyıl/Lisans programları için 8.yarıyıl) yüz yüze eğitimlerinin devam etmesine,  Eğitim Fakültesinin, 4. Sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okul Deneyimi” derslerini içeren bölümlerin yüz yüze eğitimlerinin devam etmesine,  Diğer tüm akademik birimlerde Eğitim-Öğretimin Uzaktan Eğitim (Çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verilirken diğer, bölümler için ise uzaktan eğitim kararı alındı. Diğer bölümler ile ilgili alınan kararda ise “ 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan Eğitim (Çevrimiçi) olarak verilecek derslerin Ara, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavlarının da çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şeklinde yapılmasına, Yüz yüze eğitim ve öğretim gerçekleştirecek programların 2022-20023 Akademik yılı güz yarı yılı bütünleme, telafi sınavı dışındaki tüm sınavların gözetimli ve yüz yüze yapılmasına, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar yarıyıl içerisinde yapılması planlanan ara sınavların, 14 Nisan 2023 tarihine kadar uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde yapılmasına,  2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetleri Uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanan derslerin, yarıyıl sonu (final) sınavlarının, 29 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihlerinde ve bütünleme sınavlarının ise, 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde yapılmasına, Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 27 Şubat- 03 Mart 2023 tarihleri arasına ertelenen Güz Yarıyılı Bütünleme Telafi Sınavlarına söz konusu tarihlerde katılamayan öğrencilerin Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları esnasında 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılına ait bütünleme Sınavlarının da eş zamanlı uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde  planlanmasına, yapılmasına,  2022-2023 Akademik Yılı Bahar yarıyılı tek ders sınavlarının 03-05 Temmuz 2023 tarihlerinde yüz yüze yapılmasına, Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı 13-14 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan tek ders sınavlarına giremeyen öğrencilerin Tek Ders Sınavlarının 03-05 Nisan 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına,  Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt donduran öğrenciler için, birbirinin devamı olan ve her biri kendi yarıyılında açılabilen/alınabilen derslerin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında sadece bir defaya mahsus olarak açılabilmesine/alınabilmesine ve öğrencilerin dönemlik 30 AKTS değerinin eklenen derslere istinaden esnetilebilmesine, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme, Telafi, Tek Ders Sınavları ve 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara, Final, Bütünleme sınavları dışındaki tüm eğitim, öğretim, staj ve sınav süreçlerinin mevcut yönetmeliklerde ele alındığı şekilde yürütülmesine, Staj zorunluluğu olan öğrencilerin stajlarının, takip eden ilgili yarıyıla/döneme ertelenmesi veya öğrencilere ilgili yarıyılda/dönemde ödev veya proje hazırlayarak bunun staj yerine sayılması imkânının verilmesine,  Uzaktan çevrimiçi yapılacak derslerin tüm materyallerinin dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ÜBYS sistemine yüklenmesine, Uzaktan çevrimiçi yapılacak her bir dersin, kredi saatine bağlı olarak 20*2=40 dk. ya da 20*3=60 dk. süre ile tek kayıtta gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının öğretim elemanı tarafından başlatılmasına, Uzaktan çevrimiçi yürütülecek dersler için devam şartının aranmamasına, Uzaktan çevrimiçi ders verecek öğretim elemanlarının derslerini Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan ofislerini ya da derslikleri kullanarak yapmalarına,  Deprem bölgesinden olan 11 il ve 1 ilçede olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde geçen “… çevrim içi sınavlarda danışman ve öğrencinin bir arada olması…” kuralı aranmaksızın tez savunma, tez izleme, tez önerisi savunma ve yeterlik sınavlarına katılma hakkının verilmesine, Uygulamada karşılaşılan diğer sorunların çözümünün çerçeve düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla ilgili birimlerin kurullarınca belirlenebilmesine,  Tüm sınavların, öğrencilerin başarısını ölçen, ders kazanım çıktılarını ele alan, hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

DEPREM BÖLGESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ
Deprem bölgesinden olan 11 il ve 1 ilçede de olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmamış veya ders kaydı yapmış ancak uzaktan öğretime devam etme imkânı bulunmadığı için derslere devam  edemeyen Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için belirlenen Akademik Takvimlerden bağımsız olarak kayıt dondurmak için başvurabilmelerine, kayıt dondurma işlemlerine ilişkin başvuruların 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlar öncesi olan 07 Nisan 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilmesine, bu tarihten sonra gelen taleplerin değerlendirmeye alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Üniversite “2022-2023 Akademik Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Uzaktan Eğitim Öğretim Süreçlerinde Dijital Ortamda Yapılacak Ölçme ve Değerlendirme Esasları”nın aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Haber Merkezi